Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến 2025

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 03/10/2017 của Đọc tiếp…

viTiếng Việt